Centrum Zdislava

Specifikace činností

Odborný personál Centra ZDISLAVA zajišťuje vedení různých výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, které jsou přizpůsobeny možnostem každého klienta. Činnosti jsou většinou skupinové, v případě potřeby i individuální.

Výchovně, vzdělávací a aktivizační činnosti

1. Pohybové aktivity

Pohybové aktivity jsou pravidelnou součástí režimu dne v Centru Zdislava. Jedná se o širokou škálu činností, která ovlivňuje somatické ale i duševní funkce osobnosti klienta. Tyto činnosti umožňují klientům rozvíjet jejich fyzické a pohybové možnosti skrze jednoduché a pravidelné tělovýchovné aktivity, dále se snaží o naladění pozitivních pocitů při cvičení.  V neposlední řadě touto formou dochází ke sdílení informací o světě sportu a sportovních disciplínách, zdravém životním stylu, osobní a duševní hygieně a péče o zdraví své i druhých lidí.

Do pohybových aktivit je zařazeno:

 • Cvičení v rehabilitační místnosti
 • Vycházky

2. Duchovní aktivity

Duchovní aktivity zahrnují denní modlitbu, duchovní setkávání a mše svaté. Klienti zde mohou vyjádřit své myšlenky a názory a podělit se s ostatními o duchovní zážitky a zkušenosti. Modlitbou, diskuzemi a sdílením různých náboženských témat klienti mohou najít duchovní podporu a prohlubovat tak svůj duchovní život. Účast na duchovních aktivitách není povinná, klient má možnost, především pokud není věřící, využít jiné aktivity nabízené Centrem Zdislava.

3. Rozvoj paměti a postřehu

Rozvoj paměti a postřehu je určen všem klientům Centra Zdislava a probíhá během celého denního režimu, dle individuálních plánů, jejich zájmu a doplnění osobních programů klientů v zařízení. Aktivně se účastní nejen klienti ale i pracovníci.

Jde o prostor k přátelskému setkání u kolektivních i individuálních her (deskové hry, karty, puzzle apod.). Pro klienty tento čas znamená zábavu a prožívání společných zážitků. Je-li zájem, obsahem mohou být i vzdělávací činností, a to převážně procvičování již získaných znalostí (četba, psaní, počítání, logické hry, úkoly apod.).

4. Hudebně-relaxační činnosti

Hudebně-relaxační činnosti jsou aktivně a pasivně přijímající aktivizační činností, která probíhá v rámci dopoledních činností v Centru Zdislava, ale také při oslavách narozenin nebo nepravidelných akcích denního stacionáře. Využívá působení hudby a jejích prvků k navození pozitivního vzájemného kontaktu, důvěry, relaxace, spontaneity v pohybu a jakéhokoli způsobu vyjádření hudby ale třeba i pozitivních změn v chování a myšlení klienta. Prostřednictvím hudebních složek (melodie, harmonie, rytmus, barva, tempo, dynamika) tak působí bezprostředně a intenzivně na člověka, který tak může vnímat jinak obtížně sdělitelné informace.

Jedná se o metodu podpory individuálních hudebních a dramatických schopností klientů, zachování a prohlubování jejich stávajících potenciálů. Tato metoda klade důraz na prožívání a celkový zážitek z celé aktivity.

5. Pracovní a výtvarné činnosti

Pracovní a výtvarné aktivity aplikují prostředky výtvarného umění a manipulaci s různými materiály ke zlepšení a podpoře psychické i fyzické stránky osobnosti klienta.

V pracovních a výtvarných činnostech se mísí formy práce, postupy i metody a nejsou zřetelné hranice pracovní a výtvarnou složkou, proto jsou činnosti zahrnuty do jednotného celku. Tyto aktivity probíhají v dopoledních hodinách skupinovou či individuální formou práce.

Jedná se o metodu podpory individuálních rukodělných činností klientů tak, aby byl jejich stávající potenciál co nejdéle zachován a prohlubován.

Do pracovních a výtvarných činností jsou zařazeny:

 • práce v keramické dílně
 • výtvarné činnosti
 • šití
 • vyšívání
 • práce na tkalcovské stavu

6. Práce na počítačích

Klienti při této aktivitě získávají nové informace a zkušenosti z oblasti výpočetní techniky, učí se čerpat a zpracovávat získaná data s nejrůznějšími tématy podle zájmů a ty pak prakticky využívat při dalších úkonech nejen v Centru Zdislava.

Sociálně terapeutické činnosti

Jejich poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

1. Cvičný byt

2. Odpolední program

Centrum Zdislava

566 598 180
Radnická 350
592 31 Nové Město na Moravě
 • Ředitelka: Ing. Mgr. Hana Janů, mobil: 603 486 167
 • Vedoucí služby: Miroslava Horváthová DiS. mobil: 774 615 194
 • :
 • Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou, č.ú. 215441751/0100