Postup při zavedení služby

Informovanost o poskytované službě

Informace o poskytované službě jsou dostupné

 • na internetové stránce: https://zdislava.nmnm.cz,
 • na internetové stránce – Registr poskytovatelů sociálních služeb: http://iregistr.mpsv.cz,
 • v informačním letáku, který je dostupný na prezentačních akcích Centra Zdislava, na webových stránkách,
 • na Odboru školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí MěÚ Nového Města na Moravě,
 • v Občanské poradně, Vratislavovo nám. 12, Nové Město na Mor.
 • na adrese sídla organizace, Radnická 350, Nové Město na Moravě,
 • příležitostně na prezentačních akcích a v tisku.

Informace o poskytované službě v rámci základního sociálního poradenství

V případě, že vedoucí provozu telefonicky nebo osobně komunikuje s potencionálním klientem služby, seznamuje ho se službou denního stacionáře Centra Zdislava, popřípadě ho informuje o návazných nebo jiných službách, které by mohly být pro daného člověka klíčové, provede o tomto záznam do Evidence základního sociálního poradenství. Záznam je zapsán anonymně, obsahuje pouze informace o pohlaví osoby, datum a obsahu jednání.

Osobní komunikace s potencionálním klientem může probíhat:

 1. v místě sídla organizace – Radnická 350, Nové Město na Moravě, jednáním se zájemcem o službu je pověřen vedoucí provozu, a to v pracovní dny v době od 7:30 do 15:30. Předmětem jednání je předání kompletních informací o chodu denního stacionáře.
 2. v místě sídla statutárního zástupce – Žďárská 68, Nové Město na Moravě, a to na základě telefonické domluvy. Statutární zástupce předává zájemci kompletní informace o chodu organizace.

V případě nepřítomnosti vedoucí provozu a statutárního zástupce, předává informace sociální pracovník. Rozsah informací je následující: veřejné informace o službě, leták, Žádost o přijetí do denního stacionáře Centrum Zdislava, Informace o denním stacionáři. Pracovník zároveň předá potencionálnímu klientovi kontakt na vedoucího provozu či statutárního zástupce pro sjednání schůzky.

V případě, že osoba kontaktuje vedoucí provozu ohledně informací o denním stacionáři nebo ohledně své nepříznivé sociální situace emailem, je obsah kontaktu zapsán do Evidence základního sociálního poradenství ve výše uvedeném rozsahu a email je smazán.

Žádost o přijetí do denního stacionáře Centrum Zdislava

Žádost si může zájemce vyzvednout:

 • na Odboru školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí Městského úřadu v Novém Městě na Moravě,
 • v kanceláři Centra Zdislava,
 • žádost je možné stáhnout z webových stránek organizace https://zdislava.nmnm.cz,
 • žádost může být zájemci na jeho požádání doručena osobně nebo poštou.

Jednání se zájemcem o službu

Zájemce o službu doručí do denního stacionáře Žádost o přijetí do denního stacionáře Centrum Zdislava, jejíž součástí je i potvrzení ošetřujícího lékaře. Následně mohou nastat následující situace:

 • V denním stacionáři není volná kapacita

Pokud zájemce doručí řádně vyplněnou Žádost o přijetí do denního stacionáře Centrum Zdislava je zařazen do Evidence žadatelů o přijetí do Centra Zdislava, do pořadníku. Při uvolnění kapacity v denním stacionáři a v případě, že již na zájemce o službu přišla řada v pořadníku, je zájemce o službu kontaktován za účelem jednání a předání informací v domácím prostředí zájemce, které následuje před přijetím zájemce do služby. Pokud oslovený zájemce neprojeví o jednání zájem, je osloven další zájemce z pořadníku.

 • V denním stacionáři je volná kapacita

Pokud zájemce doručí řádně vyplněnou Žádost o přijetí do denního stacionáře Centrum Zdislava a žadatel z Evidence žadatelů o přijetí do Centra Zdislava, z pořadníku, neprojeví o službu zájem, je zájemce kontaktován za účelem jednání a předání informací v domácím prostředí zájemce.

 

Průběh jednání před přijetím zájemce do služby

Vedoucí provozu dohodne se zájemcem čas a datum schůzky v domácím prostředí. Jednání a předání informací v domácím prostředí zájemce o službu je nezbytnou podmínkou pro uzavření smlouvy o poskytování služby. Jednání v místě bydliště zájemce provádí vždy dva zaměstnanci, vedoucí provozu a sociální pracovník nebo dva sociální pracovníci. Pracovníci ústně předají zájemci nejdůležitější informace o denním stacionáři, tyto informace předají i v písemné podobě – Informace o denním stacionáři. Dále předají dokument Úhradovník základních a fakultativních úkonů denního stacionáře a návrh smlouvy k prostudování. Se zájemcem vyplní formulář Monitoring potřeb a formulář Jednání se zájemcem o službu.

Průběhu jednání se účastní pověření pracovníci denního stacionáře, zájemce o službu a osoba, kterou si zájemce k jednání přizve. U dospělých zájemců se jedná o rodinného příslušníka nebo opatrovníka, u nezletilých zájemců o zákonné zástupce. Pokud projeví zájemce o službu zájem prohlédnout si denní stacionář před uzavřením smlouvy je mu toto přání umožněno a s pracovníky si domluví den a čas návštěvy.

Následné jednání s klientem v místě bydliště klienta

Jednání v místě bydliště může být provedeno i následně, pokud je již uzavřena smlouva a klient ji z nějakého důvodu přeruší (př. hospitalizace, dlouhodobá nemoc apod.). U klientů, kteří mají dlouhodobě přerušenou službu, se předpokládá, že mohlo dojít ke změně jejich potřeb. Při následném jednání proto vyplní přítomný pracovník nový formulář Monitoring potřeb. Zda bude následné jednání provedeno, rozhoduje vedoucí provozu nebo ředitel organizace.

Odmítnutí poskytování služby poskytovatelem

Odmítnutí zájemce o službu je výhradně v kompetenci ředitelky organizace, která zodpovídá za to, že jsou zájemci o službu řádně vysvětleny důvody pro odmítnutí poskytování služby v denním stacionáři.

Důvodem odmítnutí poskytování služby zájemci o službu, může být situace, kdy se jedná o osobu, která nepatří do cílové skupiny, která svým chováním ohrožuje sama sebe a okolí, vyžaduje 24 hodinovou zdravotní péče, je upoutána na lůžko a pro kterou by bylo nutné vytvořit zvláštní podmínky, které poskytovatel nemůže zajistit. Zvláštními podmínkami se rozumí potřeba omezení klienta v pohybu nebo zajištění péče, pro kterou nemají zaměstnanci odbornou kompetenci.

Dále se jedná o osoby , které nepřistoupí na podmínky smlouvy o poskytování služby nebo jejichž opatrovníci, zákonní zástupci nepřistoupí na podmínky smlouvy o poskytování služby.

Poskytovatel taktéž může odmítnout poskytnutí  služby v případě naplněné kapacity, z provozních důvodů (snížený stav personálu, dlouhodobé pracovní neschopnosti atd.) a jestliže požadavky zájemce o službu nejsou v souladu s posláním organizace.