Centrum Zdislava

Postup při zavedení služby

Informace o poskytované službě

 • na internetové stránce: https://zdislava.nmnm.cz,
 • na internetové stránce – Registr poskytovatelů sociálních služeb: http://iregistr.mpsv.cz,
 • v informačním letáku, který je dostupný na prezentačních akcích Centra Zdislava, na webových stránkách,
 • na Odboru školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí MěÚ Nového Města na Moravě,
 • v Občanské poradně, Vratislavovo nám. 12, Nové Město na Mor.
 • na adrese sídla organizace, Radnická 350, Nové Město na Moravě,
 • příležitostně na prezentačních akcích a v tisku.

Jednání se zájemcem o službu

Před podáním žádosti je zájemce o sociální službu (dále „zájemce“) vždy seznámen s možnostmi a podmínkami denního stacionáře, aby se mohl rozhodnout, zda je právě naše služba to pravé, co potřebuje.

Kterýkoliv pracovník poskytovatele je povinen při osobním kontaktu se zájemcem předat základní informace o poskytované službě (tzn. cílová skupina, leták, Žádost o přijetí do denního stacionáře Centrum Zdislava, Informace o denním stacionáři). Pro další informace odkáže na pověřené pracovníky, předá na ně kontakt. V případě telefonického kontaktu předává kterýkoliv pracovník informace o cílové skupině, poskytovaných činnostech a předává kontakt na pověřené pracovníky.

Zájemci obvykle přicházejí po předchozím dohodnutí schůzky telefonicky či emailem.  Osobní schůzka může poté probíhat v místě sídla organizace – Radnická 350, Nové Město na Moravě nebo v místě sídla statutárního zástupce –  Žďárská 68, Nové Město na Moravě, a to na základě telefonické či emailové domluvy. Při setkání jde především o oboustranné seznámení a získání základních informací. Pověřený pracovník dbá, aby zájemce porozuměl co nejvíce obsahu jednání. Zodpovídá za to, že všechny informace jsou zájemci předloženy v jemu srozumitelné podobě.

Jednání s žadatelem o službu

Pokud zájemce o službu zašle nebo odevzdá žádost do denního stacionáře, je žádost vyřízena bezodkladně, nejdéle však do 15 dnů po jejím doručení, a to způsobem, který je uveden v následujícím textu.

Po doručení žádosti mohou nastat tyto situace:

 • v denním stacionáři není volná kapacita

Pokud žadatel doručí řádně vyplněnou žádost, je zařazen do Evidence žadatelů o přijetí do denního stacionáře. Při uvolnění kapacity v denním stacionáři je kontaktován žadatel první v evidenci (nejdéle podaná žádost dle data podání) za účelem jednání a předání informací v domácnosti, které následuje před přijetím žadatele. Pokud oslovený žadatel neprojeví o jednání v domácnosti zájem, je osloven další žadatel. V případě, že je žadateli nabídnuta možnost zahájení poskytování sociální služby a žadatel ji z jakéhokoliv důvodu odmítne, dohodnou se s pověřeným pracovníkem na dalším postupu (zda zachovat jeho žádost v evidenci, či ji ukončit).

 • v denním stacionáři je volná kapacita

Pokud žadatel doručí řádně vyplněnou žádost a oslovený žadatel z Evidence žadatelů o přijetí do denního stacionáře, neprojeví o službu zájem, je žadatel kontaktován za účelem jednání a předání informací v domácnosti.

Pověřený pracovník následně dohodne s žadatelem čas a datum jednání a předání informací v domácnosti žadatele, které je nezbytnou podmínkou pro uzavření smlouvy o poskytování služby. Jednání se účastní vždy dva pověření pracovníci, a to dle obvyklého scénáře:

 • Představení se žadateli.
 • Kontrola údajů uvedených v žádosti.
 • Vyplnění dokumentů Dotazník zjišťování míry pomoci a podpory žadatele o službu, informace o žadateli o službu, jehož součástí je definice očekávání žadatele (čemu by se chtěl v denním stacionáři věnovat, v čem potřebuje pomoc či podporu).
 • Předání vzoru smlouvy o poskytování sociální služby.
 • Vysvětlení výše úhrady a její výpočet.
 • Informování o chodu denního stacionáře
 • Předání informací v tištěné podobě.
 • Shrnutí faktů, rekapitulace. Předání vizitky s telefonním číslem a Informací o denním stacionáři, kde jsou uvedeny kontakty na poskytovatele.

Průběhu jednání se účastní pověření pracovníci denního stacionáře, žadatel a osoba, kterou si žadatel k jednání přizve. U dospělých osob se zpravidla jedná o rodinného příslušníka, opatrovníka, u nezletilých osob o zákonné zástupce. Pokud projeví žadatel zájem prohlédnout si denní stacionář před uzavřením smlouvy je mu toto přání umožněno a s pracovníky si domluví den a čas návštěvy.

Po ukončení jednání v domácnosti žadatele a shromáždění potřebných informací, provede tým pracovníků vyhodnocení dotazníku – stanový míru pomoci a podpory a vyhodnotí nepříznivou sociální situaci žadatele o službu, viz Metodika určení míry pomoci a podpory a nepříznivé sociální situace. Informace jsou dále využity pro vytvoření konkrétní Smlouvy o poskytování služby v denním stacionáři, kterou klient, popřípadě zákonný zástupce, opatrovník či kontaktní osoba podepíše v den nástupu do stacionáře.

Postup při odmítnutí žadatele o službu

Na základě z. č. 108/2006 Sb., § 91, odst. 3 poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze pokud:

 1. neposkytuje sociální službu, o kterou žadatel žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 2. nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 3. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy jiný poskytovatel sociální služby

Centrum Zdislava

566 598 180
Radnická 350
592 31 Nové Město na Moravě
 • Ředitelka: Ing. Mgr. Hana Janů, mobil: 603 486 167
 • Vedoucí služby: Miroslava Horváthová DiS. mobil: 774 615 194
 • :
 • Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou, č.ú. 215441751/0100