Zásady poskytování služby

Respektování individuálního projevu vůle klienta při poskytování služby

Klient ve spolupráci se zákonným zástupcem, opatrovníkem předává informace o své osobě v rámci jednání se žadatelem o službu (koníčky, zájmy, osobní obsluha apod.), projevuje svůj názor na rozsah poskytované péče ve smlouvě a obvyklém denním plánu, s klíčovým pracovníkem vytváří individuální plán a formulují krátkodobý či dlouhodobý cíl, klient má možnost se kdykoliv dle svých individuálních komunikačních schopností vyjádřit k rozsahu poskytované služby.

Dodržování a ochrana práv klienta

Pracovník dbá na ochranu a dodržování práv uvedených ve standardu č. 2 – Ochrana práv osob, které vychází z Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a z konkrétních situací vzniklých při poskytování služby klientům.

Dodržování bezpečnosti a garance odbornosti poskytované služby

Při poskytování služby jsou dodržovány postupy bezpečnosti práce, jak za strany zaměstnanců, tak klientů, pracovníci se pravidelně vzdělávají.

 
Dotazník