Poslání, cíle, cílová skupina

Poslání

Posláním denního stacionáře Centrum Zdislava je poskytovat ambulantní službu osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením a umožnit jim prožít čas aktivním a smysluplným způsobem dle jejich individuálních potřeb a očekávání v době, kdy nemohou být se svými blízkými.

Cílem služby je klient, který:

 • se seberealizuje v nabízených činnostech,
 • je podporován v rozvoji a zachování stávajících schopností a dovedností, tak aby byl v budoucnu v maximálně možné míře samostatný a soběstačný,
 • je podporován ve zvyšování či udržování co největší míry soběstačnosti v péči o vlastní osobu (oblékání, stravování, pitný režim, hygiena, používání WC, používání speciálních pomůcek, pohyb na vozíku, péče o své záležitosti apod.),
 • se integruje do běžného společenského prostředí s ohledem na své schopnosti, dovednosti a individuální potřeby.

Vyhodnocení cíle

Měřítkem vyhodnocení cíle je naplňování individuálních cílů jednotlivých klientů služby a jejich zpětná vazba. Zpětná vazba je u klientů zjišťována rozhovorem, dotazníkem a pozorováním. Vyhodnocení naplňování cíle je dále součástí hodnocení kvality poskytované sociální služby.

Cílová skupina

Cílová skupinou Centra Zdislava jsou:

 • osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením
 • osoby ve věku 6 až 64 let
 • osoby žijící na území Nového Města na Moravě a okresu Žďár nad Sázavou

Služby nelze poskytnout osobám:

 • které svým chováním ohrožují samy sebe a okolí (např. osoby ve fázi akutní duševní choroby apod.),
 • s infekční chorobou typu TBC, hepatitidy, AIDS, MRSA apod.,
 • které jsou upoutány na lůžko,
 • pro které by bylo potřeba vytvořit zvláštní podmínky, které poskytovatel nemůže zajistit. (zvláštními podmínkami se rozumí potřeba omezení klienta v pohybu nebo zajištění péče, pro kterou nemají zaměstnanci odbornou kompetenci),
 • které nepřistoupí na podmínky smlouvy o poskytování služby,
 • jejichž opatrovníci nepřistoupí na podmínky smlouvy o poskytování služby.

Kapacita služby

Maximální denní kapacita denního stacionáře je 23 klientů.