Poslání, cíle, cílová skupina

Poslání

  • Posláním denního stacionáře je umožnit klientům v nepříznivé životní situaci prožít čas aktivním a smysluplným způsobem dle jejich individuálních potřeb a očekávání.

Cílem služby je klient, který:

  • se seberealizuje v nabízených činnostech
  • je aktivizačními činnostmi podporování v rozvoji a zachování stávajících schopností a dovedností, tak aby byl v budoucnu v maximálně možné míře samostatný a soběstačný s ohledem na svoje schopnosti a dovednosti
  • je podporován ve zvyšování či udržování co největší míry soběstačnosti v péči o vlastní osobu (oblékání, stravování, pitný režim, hygiena, používání WC, používání speciálních pomůcek, pohyb na vozíku, péče o své záležitosti apod.)
  • se integruje do běžného společenského prostředí s ohledem na své schopnosti, dovednosti a individuální potřeby

Cílovou skupinou Centra Zdislava jsou:

  • osoby s mentálním, tělesným, zrakovým a kombinovaným postižením
  • osoby ve věku 6 až 64 let
  • osoby žijící v Novém Městě na Moravě, v případě volné kapacity i osoby žijící na území okresu Žďár nad Sázavou

Okamžitá kapacita služby

  • Identifikuje maximální počet klientů denního stacionáře, kteří mohou využít službu v jednom okamžiku (práce s jednotlivcem/práce se skupinou).
  • Okamžitá kapacita služby kolísá během dne v závislosti na provozních podmínkách denního stacionáře.
Čas Počet klientů
7:00 – 13:30 20 klientů
13:30 – 14:30 10 klientů
14:30 – 15:30 5 klientů
 
Dotazník